لینک مستقیم فایل(رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان در سال 1394)

رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان در سال 1394|50686439|mjh39021205|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان در سال 1394 قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

حجم فایل : 299.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 26
بنام خدا مقدمه امروزه ايمني و كيفيت به عنوان ابعاد حياتي پوشش خدمات سلامت شناخته مي شوند. از سال 2004 كه برنامه ايمني بيمار سازمان بهداشت جهاني راه اندازي شد تاكنون 140 كشور براي غلبه بر چالش خدمات غير ايمن تلاش مي كنند. مقدمه برآوردها نشان مي دهد كه در كشورهاي توسعه يافته، 10% بيماران هنگام دريافت خدمات بستري در بيمارستان دچار آسيب مي شوند. اين آسيب ها ناشي از مجموعه اي از خطاها و رويدادهاي ناخواسته است.

لازمه ارائه خدمات جراحي ايمن، داشتن رويكرد كار تيمي است
هر ساله حدود 234 ميليون عمل جراحي در سطح جهان انجام مي شود. مراقبتهاي جراحي مستعد خطاها و آسيب هاي زيادي هستند. سبك خطاهاي مربوط به عمل جراحي از بار بيماريهاي بسيار زياد است در حالي كه حدود 50% اين خطاها قابل پيشگيري است. گروهها و استانداردهاي ذيل آنها استانداردهاي الزامي استانداردهاي الزامي استانداردهايي هستند كه براي به رسميت شناخته شدن بيمارستان به عنوان بيمارستان دوستدار ايمني بيمار بايد به صورت 100% تحقق يابند.

(استاندارداهاي ايمني بيمار اعتباربخشي) اقدامات انجام شده در سال 94 توسط معاونت درمان برگزاري سه دوره هماهنگي ايمني بيمار
برگزاري دوره آموزشي آشنايي با راهنماهاي ايمني بيمار جهت مسئولين مربوطه
فعال كردن منو ثبت خطاهاي پزشكي در سايت معاونت درمان
ايجاد منو يادگيري از خطاهاي پزشكي در سايت معاونت درمان
بازديد از 16 بيمارستان استان
برنامه هاي در دست اقدام واحد ايمني بيمار دانشگاه در سال 95 تمركز بر روي استفاده از تجربيات و پيشنهادات بيمارستانها
براي يكديگر
برگزاري دوره آموزشي نحوه تدوين برنامه عملياتي
برگزاري دوره آموزشي بازديد مديريتي ايمني بيمار
برگزاري جلسات هماهنگي و به اشتراك گذاري تجربيات، تحليل ريشه اي خطاها، و روشهاي صحيح به اشتراك گذاري خطاها
تمركز بر روي موضوعات: برقراري ارتباط صحيح در حين تحويل بيمار، جراحي ايمن، تلفيق دارويي، تزريق داروهاي پرخطر، تطابق كاردكس در بازديدها.
تكميل استانداردهاي الزامي و برنامه ريزي جهت دستيابي به استانداردهاي اساسي
ranking
ايمني بيمار سال 94 محورهاي رتبه بندي در سال 94 موضوع.............................امتياز

بازديدهاي مديريتي ............................ 10
برنامه عملياتي .................................. 5
ثبت خطا در سايت .............................. 20
تحليل ريشه اي خطاها ......................... 5
وضعيت بخشها ................................... 20
تلفيق دارويي..................................... 4
جراحي ايمن..................................... 5
به اشتراك گذاري خطاها....................... 10