لینک مستقیم فایل(بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب)

مشکلات پیاده سازی بودجه,مقاله بودجه در بانکه سپه,تحقیق بانکهای سپه استان یزد,ارائه راهکار مناسب بودجه بندی,بودجه بانکها,بررسی مشکلات بودجه بانکها,مشکلات بانک سپه استان یزدبررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب|50480128|mjh39021205|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مقاله کامل در 166 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

1-1-مقدمهاستفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

1-2- بیان مسئله:بودجه یكی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است كه شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی كارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی كه براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملكرد سیستم جاری به چگونگی كارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و كنترل بدست آید.در كشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای كه نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ریزی را كشور از سال 1380 در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز كند. با این وجود به رغم این تاكیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.با توجه به مطالبی كه بیان گردید می توان دریافت كه ضرورت توجه به موانع پیاده سازی
بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد كه توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی كه مربوط به مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه كارهایی جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است كه آیا عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازﻯ بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و كدامیك از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است كه اثبات نماید هر یك از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر كدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟فهرست مطالب:


پیشگفتارفصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه1-2. بیان مسئله1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق1-4.اهداف تحقیق1-5.فرضیه های تحقیق1-6.متغیرهای تحقیق1-7.روش تحقیق1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق1-9.جامعه آماری و نمونه گیری1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها1-11.قلمرو تحقیق1-12.تعاریف عملیاتی1-13.محدودیتهای تحقیق


1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری


فصل دوم:پیشینه تحقیق2-1 مقدمه2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی2-2-1-تعاریف بودجه2-2-2-مقاصد بودجه بندی2-2-3-وظایف بودجه بندی2-2-4-روشهای بودجه بندی2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی2-3. عوامل بودجه بندی2-3-1-عوامل محیطی2-3-2-عوامل فنی-فرایندی2-3-3-عوامل انسانی2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی2-4-2-چرا بودجه عملیاتی2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی


2-4-4-1-کانادا


2-4-4-2-انگلیس2-4-4-3-امریكا2-4-4-4-ایرلند2-4-4-5 هلند2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج2-5 نتایج و جمع‌بندیفصل سوم: روش تحقیق3-1.مقدمه3-2.روش تحقیق3-3.اهداف تحقیق3-4.فرضیه های تحقیق3-5.متغیرهای تحقیق3-6.جامعه آماری3-7. نمونه‌گیری3-8.روش گردآوری اطلاعات


3-9.روایی


3-10.پایایی3-11- روش آزمون فرضیه ها3-12 خلاصه و جمع‌بندیفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 مقدمه4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم4-7 نتیجه فصلفصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات5-1.نتیجه گیری کلی


5-2.پیشنهادها

فهرست جدول ها


جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتیجدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایرانجدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارججدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماریجدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان یزدجدول 4-2 : مدرك تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزدجدول 4-3 : رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزدجدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اولجدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اولجدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دومجدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دومجدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سومجدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سومجدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمنجدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمنجدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمنجدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی


جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها

فهرست نمودارها


نمودار4-1: سوابق كاری كاركنان بانك سپه استان یزدنمودار4-2: تحصیلات كاركنان بانك سپه استان یزد


نمودار4-3: رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزدجهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید