لینک مستقیم فایل(بررسی رابطه تفويض اختيار بر بهره وری کارکنان ( مطالعه موردی: کارکنان شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران )(تعدادصفحات:11))

بررسی رابطه تفويض اختيار بر بهره وری کارکنان ( مطالعه موردی: کارکنان شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران )(تعدادصفحات:11)|50078507|mjh39021205|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی رابطه تفويض اختيار بر بهره وری کارکنان ( مطالعه موردی: کارکنان شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران )(تعدادصفحات:11) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چکیده


در سال هاي اخیر، تعداد زیادي از سازمان ها ارتقاء بهره وري کارکنان، فرآیند توانمندسازي کارکنان و مشارکت آن ها در تصمیم گیري را ازضروریات موفقیت خود معرفی کرده اند. مبناي عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیار یا واگذاري اختیارات بیشتر و متناسب با مسئولیت ها مسئولین سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی از سوي مقام مسئول دستگاه است. روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماري این مطالعه شامل کل کارکنان در شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران ) 032 نفر( در سال 59 بود و یک نمونه ي ) 411 نفر( با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ي استاندارد پرسشنامهي استاندارد تفویض اختیار و پرسشنامه بهره وري بود. جهت تعیین میزان روایی آنها از طریق اعتبار محتوا انجام گرفته و پایایی آن ها بر اساس آلفاي کرونباخ)تفویض اختیار: و در سطح آمار SPSS 2 ( محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار / 2/847 و بهره وري 755 توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: میزان رابطه مؤلفه هاي تفویض اختیار بر بهره وري کارکنان، متوسط به بالا بود و همبستگی معنی دار بین نمرات مؤلفه هاي تفویض اختیار و بهره وري کارکنان مشاهده شد. نتیجه گیري: به کار گیري درست از مؤلفه هاي تفویض اختیار ، تبادل و آگاهی از عوامل محیطی و نیز برگزاري دوره هاي ضمن خدمت، زمینه ساز بهره وري کارکنان در شبكه بهداشت و درمان غرب استان مازندران می باشد.