لینک مستقیم فایل(بررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد)

مدیریت دانش,مهندسی ارزش,پروژه های عمرانیبررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد|31012247|mjh39021205|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود فایل کامل بررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد
در قالب فایل word و متشکل از 16 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده
در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز تکنیکهای موثر یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمان تلقی میشوند. مهندسیارزش به عنوان چهارچوبی مطمئن برای تصمیم گیری براساس توسعه فرهنگ کار تیمی ،یکی از روش های کارآمد برای بهبود فرآینددر سازمان ها می باشد ،با توجه به رقابتی بودن بازار ساخت و ساز و همچنین اهمیت کاهش هزینه و افزایش بهره وری در صنعت ساختمان و نظر به اهمیت مهندسی ارزش و مدیریت دانش در بهینهسازی فرایندهای مختلف و کمبود تحقیقات مشابه در کشور و استان یزد، برآن شدیم تا به بررسی وضعیت موجود بکارگیری مدیریت دانش جهت توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسهسازی استان یزد بپردازیم. در این راستا، پس از بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و کسب اطلاعات در این زمینه به تعیین متغیر مستقل، میانجی و وابسته تحقیق، بمنظور بررسی وجود رابطه بین آنها مبادرت شد. سپس با همکاری و کسب نظر از خبرگان و متخصصین، شاخص های مختلفی در زمینه موضوع پژوهش؛ بررسی، انتخاب و تایید شد و براساس شاخصهای احصاء شده مبادرت به طراحی پرسشنامه گردید. در ادامه انجام تحقیق با انتخاب جامعه آماری (اداره کل نوسازی مدارس استان یزد)؛ پرسشنامهها در بین افراد جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. با جمع بندی اطلاعات پرسشنامهها، آزمون همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار XLSTAT انجام گرفت. نتایج تحلیل دادههای آماری بیانگر این مطلب میباشد که بین مدیریت دانش و مهندسی ارزش در صنعت ساختمان استان یزد رابطه معنادار قوی در جهت مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، مهندسی ارزش، پروژه های عمرانی

مقدمه
در پروژه های عمرانی مدیران پروژه همواره با مشکلات و چالشهایی برای برنامـه ریـزی بهتـرو انجـام سـودمندتر کارهـاروبرو هستند.که آنها با بکارگیری تکنیک هایی نظیر شش سیگما ،مهندسی ارزش و … سعی در حل این چالش ها جهـت دسـتیابی سریعتر به اهداف پروژه دارند.

مهندسی ارزش به عنوان یک کوشش سازمان یافته و یک متدولوژی نظام مند و خلاقیت گرا که بـا مشـارکت کلیـه عوامـل موثر آگاه به موضوع برای تحلیل منظم ارزش جوج هزینه ها به منظور بهبود ارزش و عملکردپروژه، مورد توجه مـیباشـدکه طبـق تجربیات و آمار موجود، توانایی آن در ایجاد صرفه جویی در پروژه ها به اثبات رسیده است.مطالعات ارزش طی سه گـام صـورت می گیرد که عبارتند از »:پیش مطالعه«،»کارگاه مهندسی ارزش«،و »مطالعات تکمیلی.«که مرحله دوم یعنی کارگاه مطالعات مهندسی ارزش مهم ترین بخش از مطالعات ارزش می باشد. این مرحله دارای شش بخش می باشد که طی آن تیم مطالعات مهندسـی ارزش برای کشف نواحی مشترک از اطلاعات و تجربه ها از بین رشته های تخصصی مختلف تلاش میکند که در نهایت به پیشنهاد تغییـر مهندسی ارزش ختم می شود.

»مدیریت دانش«، طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در سطح کـلان
به کار میرود. و به سازمان ها کمک میکند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسـوب مـیشـود و بـه طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. به عبارتی به عنوان فرآینـدی

جهت ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس یا معنوی است.که خـود در برگیرنـده سـرمایه انسـانی ، سـرمایه سـاختاری و سـرمایه مشتریان یا روابط است. منظور از سرمایه انسانی همان دانش افراد می باشد.مدیریت دانش چهار فرآینـد عمـده را در زمینـه دانـش افراد دنبال می کند: ایجاد دانش ،انتقال دانش ، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش.لذا مدیریت دانش بعد از کشف نواحی دانش موجود در یک سازمان یا پروژه و با تاکید بر حل مساله گروهی فرهنگ به اشتراک گذاری دانش را ترویج و پشتیبانی می کند.

تجربه نشان می دهد.میزان صرفه جوییهای که از اعمال مهندسی ارزش در پروژه ها حاصل می گردد.بسیار بیشتر از هزینه
های انجام شده برای برگزاری کارگاه مهندسی ارزش بوده است.بنابراین می تواند به عنوان روشی پـر سـود در پـروژه هـا در نظـرگرفته شود.یا به عبارتی دیگر می توان گفت مطالعات ارزش روشی با پتانسیل بالا جهت صرفه جویی در پروژه هاسـت.از ایـن رو تحقیق و بررسی در زمینه هایی که سبب بهبود عملکرد کارگاه مهندسی ارزش شود باید مورد توجه و حمایـت قـرار گیرد.پتانسـیل بالای موجود در روش مهندسی ارزش نشان دهنده ضرورت تلاش در جهت دستیابی به روش هایی است که افـزایش اثـر بخشـی برگزاری کارگاه های مهندسی ارزش را به دنبال داشته باشد.
وجود افرادی با تخصص های متفاوت در تیم مهندسی ارزش یکی از عوامل موفقیت کارگاه مهندسی ارزش می باشد زیـرا این افراد با تفکرات متفاوت در تیم مهندسی ارزش ایجاد تیم های تخصصی چند صدایی می کنند.این چنـد صـدایی بـودن زمـانی مفید واقع می گرددکه اعضای تیم زبان یکدیگر را بفهمند.از این رو مدیریت دانش با مدیریت کردن دانش های گوناگون که در تیم
بوجود می آیدو همچنین فراهم کردن زمینه هایی جهت جریان یافتن بهتر اطلاعات و تبادل دانش می تواند به ایجاد زبان مشترک و افزایش مفاهمه بین اعضا کمک کند.

به علت حجم بالای دانش تولید شده در فرآیند مهندسی ارزش واز آنجا که کارگاه مهندسی ارزش درمدت کوتاه و فشـرده برگزار می گردد. همیشه این نگرانی وجود دارد که چنین جریان سریعی از دانش در معرض خطر نابودی است.چرا که معمولا ثبت و ذخیره آن جدی گرفته نمی شود. پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت ها وسازمان ها درحوزه مهندسی ارزش منجر بـه اسـتفاده بهینه ازمنابع و ثبت سوابق و تجربیات خبرگان ومتخصصین در مراحل جمـع آوری اطلاعـات و تکمیـل اطلاعـات شـده ودر فـاز خلاقیت ، ایده پردازی میگردد که مجموعاً دانش صریح و ضمنی رادر بر میگیرد. لذا می تواند به بهبود زیرسـاختهـای حفـظ و ذخیره سرمایه دانشی تولید شده کمک شایانی نموده و تجربیات گرانبهایی را برای آیندگان بیندوزد.